Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των γνώσεων οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση βασικών ζητημάτων που αφορούν την κοστολόγηση παρασκευασμάτων, όπως οι διακρίσεις κόστους, η χρήση προτύπων, η κοστολόγηση άμεσων υλικών, εργατικών και λειτουργικών στοιχείων, η απόδοση προϊόντων και η τιμολόγηση παρασκευασμάτων.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι μέσω του ορθού προσδιορισμού των τιμών κόστους, θα είναι ικανοί να χαράσσουν μελλοντικά ρεαλιστική πολιτική τιμών πώλησης και να ελέγχουν τις καταναλώσεις. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν την κοστολόγηση των παρασκευασμάτων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, να ελέγχουν τα στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό κόστος, να επιλύουν ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο του εστιατορίου και να εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω γνώσεις, αποκτώντας δεξιότητες προσαρμογής αυτών σε δεδομένες συνθήκες και χώρους.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

1.     Εισαγωγή Στο Μάθημα Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων

1.1.  Ορισμός κόστους

1.2.  Διαφορές κόστους – εσόδων - δαπανών

2.     Διακρίσεις Κόστους

2.1.  Σταθερό κόστος / μεταβλητό κόστος

2.2.  Ιστορικό / προϋπολογιστικό / πρότυπο κόστος

2.3.  Κόστος παραγωγής

2.4.  Στοιχεία συνολικού κόστους παραγωγής

3.     Η Έννοια Των Προτύπων Στην Κοστολόγηση

3.1.  Πρότυπες διαδικασίες

3.2.  Πρότυπη συνταγή

3.3.  Καθορισμός πρότυπης μερίδας

3.4.  Κρυφά κόστη

4.     Κοστολόγηση Αμέσων Υλικών

4.1.  Φύλλο κοστολόγησης υλικών

4.2.  Συνολικό κόστος άμεσων υλικών μερίδας

4.3.  Παράγοντες επηρεασμού του κόστους

5.     Απόδοση Προϊόντων

5.1.  Η έννοια της φύρας

5.2.  Οφέλη υπολογισμού της απόδοσης των υλικών

5.3.  Στάδια σύνταξης τεστ απόδοσης υλικών

6.     Κοστολόγηση Άμεσης Εργασίας

6.1.  Διάκριση άμεσης -έμμεσης εργασίας

6.2.  Φύλλο χρόνου εργασίας

6.3.  Κόστος άμεσης εργασίας

6.4.  Στοιχεία συμμετοχής στο κόστος εργασίας

7.     Γενικά Λειτουργικά Έξοδα

7.1.  Συνολικό λειτουργικό κόστος περιόδου

7.2.  Φορείς κόστους/κέντρα κόστους

7.3.  Βάσεις μερισμού λειτουργικών εξόδων

8.     Συνολικό Κόστος Προϊόντος Ανά Μονάδα

8.1.  Ανά μονάδα συνολικό κόστος

8.2.  Συνολικό κόστος περιόδου

9.     Τιμολόγηση Προϊόντος

9.1.  Ορισμός τιμής

9.2.  Συστατικά στοιχεία τιμής

9.3.  Τεχνικές τιμολόγησης